Taiwan admin Page

學生註冊表

taiwan請使用此表格進行電子認證(自動)註冊或預先註冊,或申請ITDA或IHMP急救培訓和認證計劃的身份證。 潛水員處理的時間限制為完成後48小時,IHMP完成後最多為5天。

 

 

 


  • 在線註冊認證! Zàixiàn zhùcè rènzhèng!

  • 此表格可用於總部向您的學生頒發證書,請填寫所需的所有區域,不要忘記檢查:出生日期/認證日期和照片(護照大小)!

    Cǐ biÇŽogé kÄ›yòng yú zÇ’ngbù xiàng nín de xuéshÄ“ng bānfā zhèngshÅ«, qǐng tiánxiÄ› suÇ’ xÅ« de suÇ’yÇ’u qÅ«yù, bùyào wàngjì jiÇŽnchá: ChÅ«shÄ“ng rìqí/rènzhèng rìqí hé zhàopiàn (hùzhào dàxiÇŽo)!

Top