solvakia ITDA Slovakia (EU)

Ak sa chystá získať certifikát v potápaní alebo ste pripravení na zvýšenie vašej certifikácie na pokročilejšiu úroveň, sme tou pravou voľbou pre vaše potápačské vzdelávanie.

Information / informácie

SlovakiaStefan - ITDA Slovakia

Description: popis:

If you’re getting ready to get certified in scuba diving or you are ready to up your certification to a more advanced level, we are the right choice for your scuba education. 

Ak sa chystá získať certifikát v potápaní alebo ste pripravení na zvýšenie vašej certifikácie na pokročilejšiu úroveň, sme tou pravou voľbou pre vaše potápačské vzdelávanie.

We are an experienced dive center teaching sports and technical diving. You can be confident with our training techniques and teaching methods. Diving is not only our business but also our passion. You will find learning from us a whole lot more fun.

Sme skúsené potápačské centrum a vyučujeme športové, technické a jaskynné potápanie. Môžete si byť istí s našimi vzdelávacími technikami a metódami výučby. Potápanie nie je len naša práca, ale aj naša vášeň. Pri našom výcviku zažijete oveľa väčšiu zábavu.

We have certified hundreds of students in all level sport, technical and cave diving qualification.

[NUMO.CONTENT SECTIONS: DISPLAY(id=2)]

 [NUMO.CONTENT SECTIONS: LINKS]

[NUMO.CONTENT SECTIONS: MANAGE]

Certifikovali sme stovky študentov vo všetkých úrovniach športového, technického a jaskynného potápania.

Our instructors handle only small groups of students in scuba diving class, because developing skills when it comes to scuba diving is essential for your safety, so we don’t skimp here. If you feel you won’t get enough one on one time with the instructor to really master diving skills, then we can offer you different class approach to take! 

Naši inštruktori spracujú iba s malými skupinami študentov v našich kurzoch potápania, pretože rozvoj zručností, pokiaľ ide o potápanie je dôležité pre Vašu bezpečnosť, takže tu nešetríme. Ak máte pocit, že nebudete mať dostatok času jeden na jedného s inštruktorom aby ste naozaj zvládli potápačské zručnosti, potom Vám môžeme ponúknuť iný prístup a spôsob výučby!

The last thing you want is to take a scuba diving course from an instructor with stale teaching methods and no real passion for diving. An instructor who is really passionate and knowledgeable will take classes each year to keep up with certifications or to learn the latest diving techniques and equipment. Also, a passionate diving instructor will also be a passionate diver who takes plenty of dive trips just for the fun of it!  

Posledná vec, ktorú chcem, je, aby ste absolvovali potápačský kurz od inštruktora, ktorý vyučuje so zastaranými metódami a nemá žiadnu skutočnú vášeň pre potápanie. Inštruktor, ktorý je naozaj vášnivý potápač a má záujem získavať vedomosti sa bude učiť a pracovať na sebe každý rok, aby udržal krok s certifikáciou alebo sa učil najnovšie potápačské techniky a používal kvalitné vybavenia. Vášnivý potápačský inštruktor je taktiež vášnivý potápač, ktorý realizuje mnoho potápačských výletov len tak pre zábavu!

When it comes to the underwater environment, you’re dealing with very sensitive eco-systems, so be sure that our diving instructors are ethical enough to care for those eco-systems and to teach our students to do the same.  

Pokiaľ ide o podvodnom prostredí, máte čo do činenia s veľmi citlivých ekosystémov, takže buďte si istí, že naši inštruktori potápania dosť etický a starajú sa o tento ekosystémov a učiť našich študentov, aby urobili to isté.

Snorkeling is a good way to have more fun with your diving, especially during surface intervals. Our diving instructors will teach you snorkeling techniques that will boost your confidence in the water and make your overall diving experience more enjoyable.

Šnorchlovanie je dobrý spôsob, ako mať viac zábavy s vaším potápaním a to najmä v povrchových intervaloch. Naši inštruktori potápania vás naučí šnorchlovacie techniky, ktoré podporia Vašu dôveru vo vode a doplnia váš celkový zážitok s potápania, ktorý bude zábavnejší.

Scuba instructors who certify our courses hold high standards or require the kind of skill mastery needed to really be safe in the water. A diving instructor sometime holds some students back if they haven’t mastered the necessary skills for safety and efficiency in the water and propose extended training program.

Potápačsky inštruktori, ktorí certifikujú naše kurzy dodržujú vysoký štandard, ale vyžadujú zvládnutie určitých zručnosti potrebných k bezpečnému pobytu vo vode. Inštruktor potápania niekedy vyžaduje od niektorých študentov viac opakovaní cvikov, ak nezvládajú zručnosti nevyhnutné pre bezpečný a efektívny pobyt vo vode a v prípade potreby vám navrhnú rozšírený vzdelávací program.

Scuba-diving is a great sport, but it can be a little scary. Finding an experienced scuba instructor who can teach you essential skills and build your confidence with scuba diving is the best way to get started and you are in the right place.

Potápanie je skvelý šport, ale niekedy môže byť trocha desivý. Vyhľadajte skúseného inštruktora potápania, ktorý vás môže naučiť základné zručnosti a bude budovať dôveru v potápaní, čo je najlepší spôsob, ako by ste mali začať a preto ste na správnom mieste.

ITDA Group in Slovakia is able to offer local support in Slovak, Czech or English assistance to ITDA Sports and Technical Divers, Instructors and IHMP Medical Training and products.  

ITDA Group na slovenskom je schopná ponúknuť lokálnu podporu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku  pre výcvik ITDA športových a technických potápačov, inštruktorov a IHMP zdravotnícke vzdelávanie a produkty.

Štefan a jeho tím môže učiť nasledujúce stupne:

  • All sports diver levels including: Všetky stupne športového potápania: Free (Skin) Diver, Surface Supplied Diving, Entry Level Diver, Resort Scuba Diver, Environmental Diver (Cold Water, Sports Diver (3***Star), Rescue Diver, Advanced Rescue Diver, Experienced Scuba Diver, Advanced Scuba Diver, Master Diver.
  • Specialty levels: Špecializácie: Wreck Diving, Deep Air, Overhead Environment, Buoyancy, Navigation, Cavern, Cave, Equipment Technician, Night Diver, Computer Diver.
  • Technical diver levels including: Technické potápanie: Technical Diver via Advanced Nitrox...  Technical Trainer for: Nitrox / Adv.Nitrox Deco Diver - Extd Range and Technical Specialist levels & Trimix (Entry Level & Trimix Diver). Technical cave diver from beginner to advanced level.

Professional Instructor Certification Levels that Stefan Can train... / Profesionálna inštruktorská certifikácia a úroveň, ktorú Štefan môže trénovať a certifikovať...

Resort Instructor / 2**Star Instructor / Sports Instr. / Advanced Sports Instructor/ Technical Instructor (Advanced Nitrox till Entry Level Trimix) / IHMP Dive Medic Instructor

Rezort Inštruktor / 2 ** Hviezdy Inštruktor / Športový Inštruktor / Pokročilý Športový Inštruktor / Technický inštruktor (po úroveň pokročilý Nitrox a vstupná úroveň Trimixu)

 Shark Dive Center Bratislava  

web page is: http://potapaci.sk

contact e-mail: info@itda.sk

Stefan Zgebura

Training Partner (Country Licensee)

ITDA Group Instructor - Trainer - Sports - Technical and IHMP Medical/First Aid.

Contact Email: info@itda.sk   BRATISLAVA  +421 944 181 046 s.r.o.

Tel: 0944 181 046   itda

 

 

ITDA and IHMP, training scuba diving, advanced and technical, training professional divers, from diver to instructor, plus IHMP first-aid and IHMP instructor, plus, our unique divepro opportunity.

webPage is in development and more information is available from admin@diveitda.com if you have an urgent inquiry...

Please bookmark page and we will get back to you, as soon as possible....

 

Please check us out on social media using the icons (Top right hand of screen...) or Facebook - Twitter or Linkedin

 

 

pin_drop

Our Office Locations

ITDA EU HQ - Los Pagos,  Caserones       #69 Sedella, 29715 
Malaga.
Spain EU.

mail

Mail us Directly

Contact gina
 gcadmin@diveitda.com 
Mon - Thursday, 9:30-7:00pm

Friday - Saturday, 10am to 1pm.

Sundays and Holidays - Closed

business_center

Company Details

ITDA Group International Inc. Ltd.
CEO Contact Steve

 stevecm@diveitda.com
COO Contact Gina

gcadmin@diveitda.com
Office Locations 2...

C/O Atrix Business Services. ITDA Group International Inc. Ltd. 2003, 20/F, Tower 5, China Hong Kong City. 33 Canton Road, TsimShaTsui, Kowloon, Hong Kong (SAR China).

ITDA and IHMP, training scuba diving, advanced and technical, training professional divers, from diver to instructor, plus IHMP first-aid and IHMP instructor, plus, our unique divepro opportunity.  Divepro Franchise link